Zniesienie gminy wiejskiej Kalna w powiecie bialskim, województwie krakowskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.88.694

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 19 listopada 1930 r.
o zniesieniu gminy wiejskiej Kaina w powiecie bialskim, województwie krakowskiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Gminę wiejską Kalna w powiecie bialskim, województwie krakowskiem znosi się a terytorjum jej włącza się do gminy wiejskiej Godziska w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.