Zniesienie gminy wiejskiej Baranówka w powiecie łańcuckim, województwie lwowskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.86.652

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 28 listopada 1929 r.
o zniesieniu gminy wiejskiej Baranówka w powiecie łańcuckim, województwie lwowskiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Gminę wiejską Baranówka w powiecie łańcuckim, województwie lwowskiem znosi się, a terytorjum jej włącza się do gminy wiejskiej Jelna w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.