Zniesienie gmin wiejskich Jasiewo i Zanarocze, utworzenie gminy wiejskiej Woropajewo, zmiana nazwy gminy Mańkowicze na "Hruzdowo" oraz zmiana granic gmin w powiecie postawskim, województwie wileńskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.13.102

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 lutego 1927 r.
o zniesieniu gmin wiejskich Jasiewo i Zanarocze, utworzeniu gminy wiejskiej Woropajewo, zmianie nazwy gminy Mańkowicze na "Hruzdowo" oraz zmianie granic gmin w powiecie postawskim, województwie wileńskiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Gminą wiejską Jasiewo w powiecie postawskim, województwie wileńskiem, znosi się. Wchodzące w skład rozwiązanej gminy miejscowości: wieś Ananicze, wieś i zaścianek Borodzino, wsie: Chociły, Cućki, Daszki, Duki, Drobysze, Dworczany, Hary, Jacewicze I i II, osadę Janowo, wieś Kurty, wieś Krewnie, osadę Kuleszycha, folwark Lasunowo, wieś Litwinki, osadę Leśniczówka, zaścianek Leśni-Mularze, zaścianek Łowkiszki, wieś Mała-Olsia, wieś Macuty, zaścianek Małe Szpaki, zaścianek Małe-Spory, wsie: Możejki, Nowy Dwór, Niewieryszki, zaścianek Odyniszcze, osadę Osinówka, zaścianki: Paździutki, Podleonowicze, Piotrowszczyzna, Romanowszczyzna, wsie: Rubież, Rudzie, Rodzie, wieś i folwark Rybczany, zaścianek Rybczany Małe, wieś Skirele, wieś i zaścianek Sołowje, zaścianki: Szapciszki, Swiaciszki, Siwoniszki, Szarkowszczyzna, Stara Szarkowszczyzna, osadą Wincentowo, folwarki: Wielkie Szpaki i Wielkie Spory, wieś Wielka Olsia, zaścianek Woronowszczyzna, wieś Zahacie (Zahacz) i osady żołnierskie Wysiółki- włącza się do gminy Postawy w tymże powiecie. Pozostałe miejscowości: wieś Biedunki, wieś i folwark Falewicze, wsie: Jasiewo, Jakowicze, Juszkowszczyzna, Kraski, Kojry, Krotowszczyzna, Łozówka, Małe Daszki, Wielkie Daszki, zaścianki: Mała Czećwierć I, II i III, wsie: Olechniszki, Olszewskie, Skuraty, Worsy i zaścianek Siwszczyzna - włącza się do gminy Kobylnik w tymże powiecie.
Gminę wiejską Zanarocze w powiecie postawskim znosi się i terytorjum jej włącza się w całości do gminy Kobylnik w tymże powiecie.
Wieś Mikitki, należącą obecnie do gmin Mańkowicze i Miadzioł oraz wsie: Pasynki, Podrezy, Cielaki i folwark Rabki, należące obecnie do gminy Miadzioł, wyłącza się z dotychczasowych gmin i włącza się je do gminy Kobylnik.
Z gminy Kobylnik w powiecie postawskim wyłącza się wsie Dołża i Giryny i włącza się pierwszą do gminy Postawy, zaś drugą do gminy Miadzioł w tymże powiecie.
Z gminy Postawy w powiecie postawskim wyłącza się miejscowości: wsie Drozdowszczyzna, Jańczycha, Bałaje, Dubrowa, Maciejki, Kazimierce, Szymkowszczyzna, Tuźbica, kolonję Bukata, folwark Marjampol, wsie: Antonowo-Winogrady, Nawosiółki, Kraszniewo, Ałaszkowszczyzna, zaścianek Osinniki, wsie: Ahalnica Mała, Ahalnica Wielka, folwark Połowo, wsie: Bielki, Kosowszczyzna, Niewiadomszczyzna, Piotrowicze, Rymki, wieś i zaścianek Stachowskie, folwark Tauścica, wsie: Kiewlicze, Pawluki, Borejki, Olszniewo, Trumpicze, Olichwery, Wojciechy, Kunickie, Rogowskie, Bartosowszczyzna, zaścianek Zalesię, wieś i folwark Gołbeje, folwark Gołbeje-Huta, zaścianek Chordakowo, wieś Kozarowszczyzna, wieś i leśniczówka Łopaczenki, wsie: Charki, Makarszczyzna, Wasilewszczyzna, Maniewszczyzna, Kiejzyki, Zarzeckie, Borówki-Woropajewskie, Jasiuki, wieś i folwark Białe, zaścianek Moskalewo, leśniczówka Zajcewo, leśniczówka Surzyca, folwark i stację kolejow. Woropajewo, wieś Miadziołka (Miadzielica), wieś i leśniczówka Świnka, kolonją Buńkowo, leśniczówką Zajezierze (Zaozierje), leśniczówką Hromadziszcze, wieś Mościszcze, zaścianek Olszynka, folwark Szabanów, folwark Znajdy, wsie: Siemionowicze, Żukowszczyzna, Słoboda, Mielnica, Hrybły, Ałaszki Wielkie, Ałaszki Małe, Chołopowszczyzna, Ziemce, Kulejewszczyzna, Czarty, leśniczówką Staniszcze, zaścianek Cegielnia, leśniczówkę Stefanicha, kolonją Obołoń i kolonją Trampałówka, i z wymienionych miejscowości tworzy się nową gminę wiejską o nazwie Woropajewo z siedzibą urzędu gminnego w folwarku Woropajewo.
Z gminy Postawy w powiecie postawskim wyłącza się wieś Żuki, zaś z gminy Mańkowicze wsie: Wołki, Poborcę, Męczeniąta, Kursiewicze, Puchówka, Rowy, folwark Cerkowie i folwark Franopol (Korowacik) i włącza się wymienione miejscowości do gminy Łuczaj w tymże powiecie.
Z gminy Miadzioł w powiecie postawskim wyłącza się miejscowości: folwark Żucino, zaścianek i leśniczówką Żucinka, zaścianek Dubowoje, zaścianek Łaposie, wieś Rosochy, wieś Mowczany, folwark Chodasy, wieś Szałkowszczyzna, zaścianek Koskowszczyzna, folwark Heronimowo, folwark Korejwica, wsie: Piechury I i II, Różki I i II, Zanie I i II, wieś i folwark Rałowce, wieś Bijucie, kolonję Murawszczyzna, zaścianek Sciepaszyn, kolonją Samsonowo, zaścianek Osinówka, wieś Ochomnia, folwark i kolonją Posopowo, zaścianek Razanów, wieś Rubaniki, zaścianek Pieciulewo, Kołowo, Ławki, leśniczówki: Wiereciejka, Mostki, Średnica, zaścianek Narowszczyzna, wieś i zaścianek Nagawki, wieś Muciewszczyzna, zaścianki: Hryhorka, Chmieliniec, Pławuczy Most, Naddatki Stare, wieś Pożarce i wieś Packowicze, zaś z gminy Żośna folwark Zmajłowo i włącza się wymienione miejscowości do gminy Mańkowicze w tymże powiecie.
Z gminy Łuczaj w powiecie postawskim wyłącza się wieś Ożuny, folwark Oleszyno I i II i zaścianek Stupica, zaś z gminy Norzyca w powiecie postawskim, wsie: Drozdowszczyzna, Pereslega, Dzieńkowszczyzna, zaścianek Mowa Kazimierówka i zaścianek Dąbrowa i włącza się wymienione miejscowości do gminy Duniłowicze w tymże powiecie.
Z gminy Żośna w powiecie postawskim wyłącza się wieś Kulewszczyzna i kolonją Janów II i włącza się je do gminy Wołkołata w tymże powiecie.
Z gminy Miadzioł w powiecie postawskim wyłącza się wsie: Kończany, Mozolewszczyzna, Badzienie, Kaczany, Słobódka, Zykowo, zaścianki: Okołodziec, Piotrowo, Czerwiaczewo, Hnieździszcze, Wysoki Ostrów i Naddatki Leśne, zaś z gminy Wołkołata, wsie: Pietrolewo I i II, i włącza się wymienione miejscowości do gm. Żośna w tymże powiecie.
Z gminy Duniłowicze w powiecie postawskim wyłącza się: wieś i folwark Piotrowicze Chomskie, folwark i osadą Nadjezierze oraz zaścianki: Kołowce, Woronówka i Ilinowa i włącza się je do gminy Norzyca w tymże powiecie.
Nazwą gminy Mańkowicze zmienia się na Hruzdowo.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1927 r.