Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.180.1403

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie znaku graficznego Służby Celnej

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się znak graficzny Służby Celnej, zwany dalej "znakiem".
2. Znak przedstawia wizerunek Laski Merkurego, otoczony od dołu półkolistymi ramionami wieńców, z lewej strony z liści laurowych, z prawej strony z liści dębowych.
3. Wypełnienie znaku jest w kolorze białym, natomiast kontur w kolorze zielonym (kolor RGB: 20, 80, 0; równoważnik CMYK: 67, 28, 98, 53).
4. Wzór znaku określa załącznik do rozporządzenia.
§  2. Znak może być używany również w zestawieniach:
1) białego koloru wypełnienia oraz czarnego konturu;
2) w negatywie: biały lub srebrny kontur na szarozielonym lub czarnym tle.
§  3. Znak może być używany w różnych rozmiarach.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR ZNAKU GRAFICZNEGO SŁUŻBY CELNEJ