Zmniejszenie procentu odpisów amortyzacyjnych oraz warunków korzystania przez przedsiębiorstwa państwowe z ulg we wpłatach tych odpisów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.29.143

Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 1986 r.
w sprawie zmniejszenia procentu odpisów amortyzacyjnych oraz warunków korzystania przez przedsiębiorstwa państwowe z ulg we wpłatach tych odpisów.

Na podstawie art. 45 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 44) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zasady zmniejszania procentu odpisów amortyzacyjnych oraz szczegółowe warunki korzystania przez przedsiębiorstwa państwowe z tych zmniejszeń, zwanych dalej "ulgami amortyzacyjnymi", podlegających przekazaniu do budżetu centralnego lub na scentralizowany rachunek amortyzacji.
1.
Ulgi amortyzacyjne przysługują przedsiębiorstwom państwowym realizującym inwestycje, z tym że przedsiębiorstwom państwowym, dla których organami założycielskimi są naczelne lub centralne organy administracji państwowej, przysługują ulgi, jeżeli przedsiębiorstwa te realizują inwestycje w dziedzinach gospodarki narodowej określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Przez inwestycje, o których mowa w ust. 1, rozumie się:
1)
inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne o cyklu realizacji nie przekraczającym 24 miesięcy,
2)
inwestycje rozwojowe o cyklu realizacji nie przekraczającym 36 miesięcy,
3)
zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych na cele określone w pkt 1 i 2,
4)
wkłady finansowe przedsiębiorstw w realizację inwestycji wspólnych, spełniających warunki, o których mowa w pkt 1 i 2.
3.
Cykl realizacji inwestycji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony:
1)
decyzją Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w porozumieniu z Ministrem Finansów - w odniesieniu do przedsiębiorstw, których organami założycielskimi są naczelne lub centralne organy administracji państwowej,
2)
decyzją terenowego organu administracji państwowej o właściwości ogólnej - w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych, których organami założycielskimi są terenowe organy administracji państwowej.
Wysokość ulgi amortyzacyjnej dla przedsiębiorstw państwowych, których organami założycielskimi są naczelne lub centralne organy administracji państwowej, wynosi:
1)
30% wartości kosztorysowej inwestycji odtworzeniowo-modernizacyjnej, rozwojowej albo inwestycji o tym charakterze, polegającej na zakupie gotowych dóbr inwestycyjnych,
2)
40% wartości wkładu przedsiębiorstwa w realizację inwestycji wspólnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4.
1.
Przedsiębiorstwa państwowe realizujące inwestycje mające na celu zwiększenie produkcji eksportowej korzystają z dodatkowych ulg we wpłatach części odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego lub na scentralizowany rachunek amortyzacji. Wysokość tych ulg oraz tryb i zasady ich udzielania określa Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego.
2.
Łączna kwota ulg amortyzacyjnych przysługująca przedsiębiorstwu z tytułu realizowania inwestycji nie może przekraczać kwoty odpisu amortyzacyjnego przewidzianego do przekazania do budżetu centralnego lub na scentralizowany rachunek amortyzacji, w okresie:
1)
24 miesięcy - jeżeli chodzi o inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne oraz zakupy dóbr inwestycyjnych,
2)
36 miesięcy - jeżeli chodzi o inwestycje rozwojowe i zwiększające produkcję eksportową.
3.
W razie przedłużenia cyklu realizacji inwestycji na podstawie przepisu § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, łączna kwota ulgi amortyzacyjnej nie może być wyższa od kwoty odpisu amortyzacyjnego przewidzianego do przekazania do budżetu centralnego lub na scentralizowany rachunek amortyzacji w przedłużonym cyklu realizacji inwestycji.
1.
Ulga amortyzacyjna przysługuje przedsiębiorstwom państwowym, których organami założycielskimi są naczelne lub centralne organy administracji państwowej, również w okresie spłaty kredytów i pożyczek z rachunków scentralizowanych, zaciągniętych po dniu 31 grudnia 1986 r. na inwestycje w dziedzinach gospodarki narodowej wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Ulgę ustala się w wysokości 50% amortyzacji naliczonej od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powstałych w wyniku inwestycji, o których mowa w ust. 1.
1.
Przedsiębiorstwa państwowe podejmujące realizację inwestycji, o których mowa w § 2, najpóźniej na jeden miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia ich realizacji przekazują zawiadomienie o tym oraz przedstawiają informację o przewidywanym podziale odpisów amortyzacyjnych według wzorów określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia:
1)
właściwym miejscowo urzędom skarbowym - przedsiębiorstwa państwowe, których organami założycielskimi są naczelne i centralne organy administracji państwowej,
2)
terenowym organom administracji państwowej - przedsiębiorstwa państwowe, których organami założycielskimi są terenowe organy administracji państwowej.
2.
Obliczenie ulgi amortyzacyjnej następuje od planowanej wartości kosztów inwestycji, uwzględniającej zmiany cen, tj. w cenach prognozowanych, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiadomiono urząd skarbowy, nie wcześniej jednak niż z początkiem roku, w którym inwestycje zostały rozpoczęte.
3.
Rozliczenie ulgi amortyzacyjnej następuje po zakończeniu każdego roku i po zakończeniu inwestycji. Jeżeli rzeczywiste koszty inwestycji są wyższe od planowanych, za podstawę rozliczenia przyjmuje się koszty planowane.
1.
Środki finansowe uzyskane z tytułu ulgi amortyzacyjnej przedsiębiorstwa państwowe przekazują w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc bieżący na rachunek finansowania inwestycji. Kwotę środków, o których mowa wyżej, przedsiębiorstwa państwowe ustalają na podstawie planowanego zakresu realizacji inwestycji w danym roku, z tym że łączna kwota przekazywanych środków nie może być wyższa od planowanych do wykorzystania w danym roku ulg amortyzacyjnych określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2.
Ulgi amortyzacyjne z tytułu wkładów do inwestycji wspólnych są uwzględniane przy podziale odpisów amortyzacyjnych w ciągu roku w kwotach i terminach określonych w umowie o realizacji inwestycji wspólnych.
1.
Przedsiębiorstwo państwowe, które:
1)
nie może zrealizować lub nie zrealizowało inwestycji w cyklu ustalonym stosownie do przepisu § 2 albo
2)
wykorzystuje środki finansowe uzyskane z ulgi amortyzacyjnej na finansowanie innych inwestycji niż określone w zawiadomieniu przekazanym urzędowi skarbowemu lub terenowemu organowi administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego,

jest zobowiązane do przekazania do budżetu centralnego lub na scentralizowany rachunek amortyzacji kwoty stanowiącej równowartość ulgi amortyzacyjnej wraz z odsetkami za zwłokę ustalonymi w wysokości pobieranej za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

2.
W razie gdy przedsiębiorstwo państwowe nie dokona zwrotu kwoty stanowiącej równowartość ulg amortyzacyjnych, urząd skarbowy lub terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia wojewódzkiego ściąga należność w trybie obowiązujących przepisów.
Korzystające z ulg amortyzacyjnych przedsiębiorstwa państwowe, których organami założycielskimi są naczelne i centralne organy administracji państwowej, przekazują właściwym miejscowo urzędom skarbowym, a przedsiębiorstwa państwowe, których organami założycielskimi są terenowe organy administracji państwowej - terenowym organom administracji państwowej o właściwości ogólnej:
1)
roczne informacje o podziale odpisu amortyzacyjnego między przedsiębiorstwo i budżet centralny (scentralizowany rachunek amortyzacji) według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia; informacje te powinny być składane w terminach ustalonych do składania rocznych sprawozdań finansowych,
2)
zawiadomienia o zakończeniu inwestycji wraz z rozliczeniem ulgi amortyzacyjnej według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia - w terminie 60 dni od dnia zakończenia inwestycji.
1.
W przypadku inwestycji rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1987 r. przedsiębiorstwa dokonują czynności, o których mowa w § 6 ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 1986 r., z tym że ulga amortyzacyjna jest obliczana od tej części wartości kosztorysowej inwestycji, która pozostaje do zrealizowania po dniu 31 grudnia 1986 r.
2.
Przedsiębiorstwa państwowe korzystające w 1986 r. z ulg we wpłatach odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego lub na scentralizowany rachunek amortyzacji na warunkach określonych:
1)
w rozdziale II załącznika nr 3 do uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1984 r. w sprawie centralnego planu rocznego na 1985 rok,
2)
w ust. 3 rozdziału II załącznika nr 3 do uchwały nr 178 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie centralnego planu rocznego na 1986 rok oraz
3)
w uchwałach rad narodowych stopnia wojewódzkiego w latach 1985 i 1986,

dokonują na dzień 31 grudnia 1986 r. rozliczenia tych ulg na dotychczas obowiązujących zasadach, uwzględniając faktycznie poniesione koszty inwestycji i naliczone odpisy amortyzacyjne.

1.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
przedsiębiorstw państwowych będących jednostkami drobnej wytwórczości,
2)
przedsiębiorstw państwowych zwolnionych z obowiązku wpłaty części amortyzacji do budżetu centralnego lub na scentralizowany rachunek amortyzacji na podstawie ustaleń określonych w narodowym planie społeczno-gospodarczym oraz w uchwałach wojewódzkich rad narodowych,
3)
amortyzacji od wydzielonych ewidencyjnie środków trwałych służących ochronie środowiska, którą przedsiębiorstwo może odprowadzać w całości na fundusz rozwoju.
2.
W przedsiębiorstwach państwowych, w których odpisy amortyzacyjne od wydzielonych ewidencyjnie środków trwałych służących ochronie środowiska są odprowadzane w całości na fundusz rozwoju, ulgi amortyzacyjne są obliczane od odpisów amortyzacyjnych pozostałych środków trwałych, podlegających przekazaniu do budżetu centralnego lub na scentralizowany rachunek amortyzacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ DZIEDZIN GOSPODARKI NARODOWEJ, W KTÓRYCH PRZEDSIĘBIORSTWOM PAŃSTWOWYM PRZYZNAJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z ULG AMORTYZACYJNYCH

Lp.WyszczególnienieSymbol gałęzi, branży, rodzaju przemysłu, według Systematycznego wykazu wyrobów lub Klasyfikacji gospodarki narodowej
123
Przemysł
1Przemysł wydobywczy
1) naftowy023
2) kopalnictwo rud metali nieżelaznych051
3) kopalnictwo rud miedzi052
4) kopaliny chemiczne (łącznie z

produktami uzdrowisk)

121
5) eksploatacja kruszyw i surowców

mineralnych oraz kamienia budowlanego

141
2Produkcja przesyłu gazu022
3Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego023
4Produkty naftowe, syntetyczne paliwa płynne024
5Przedsięwzięcia określone w załączniku do uchwały nr 71 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie modernizacji i rozwoju przemysłów hutnictwa żelaza, materiałów ogniotrwałych, koksochemicznego i metali nieżelaznych021, 04, 05, 081, 131, 147
6Wyroby przemysłu odlewniczego061
7Łożyska063
8Wyroby przemysłu śrub, lin stalowych i drutu0651, 0653
9Opakowania dla przemysłu spożywczego i chemicznych wyrobów rynkowych0655, 1361-202, 1364, 154, 175, 1822, 2075-1
10Sprzęt pożarniczy i ochronny0657
11Naczynia kuchenne i gospodarcze emaliowane0671-11
12Nakrycia stołowe0671-2
13Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego0673
14Maszyny i urządzenia energetyczne, łącznie z energetyką jądrową071
15Maszyny i urządzenia górnicze oraz koksownicze072
16Urządzenia geologiczne, wiertnicze, aparatura do badań geofizycznych0724, 0725
17Obrabiarki, urządzenia techniczne do obrabiarek oraz narzędzia i przyrządy pomiarowe064, 074, 0875, 0876, 0943
18Maszyny i urządzenia dla przemysłu lekkiego077
19Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego078
20Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze oraz dla gospodarki leśnej082
21Pompy i inne przenośniki cieczy0871
22Urządzenia wentylacyjne0874
23Środki informatyki, elektronicznej techniki obliczeniowej oraz urządzenia peryferyjne092, 093
24Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz naukowo-badawcza094, 095, 096
25Sprzęt medyczny i weterynaryjny097
26Środki automatyzacji i robotyzacji091, 0878
27Tabor szynowy101
28Samochody osobowe ogólnego przeznaczenia i specjalizowane1021, 1022
29Ciągniki rolnicze i produkcja kooperacyjna określona w uchwale nr 101 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1985 r. w sprawie realizacji programu rozwoju produkcji ciągników-
30Produkcja statków morskich i rzecznych oraz produkcja kooperacyjna dla przemysłu stoczniowego w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Przemysłu Okrętowego oraz remonty statków i produkcja kooperacyjna w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Zrzeszeniu Przemysłu Remontów Statków105, 108
31Remonty maszyn, urządzeń i środków transportu oraz produkcja i regeneracja części zamiennych w organizacyjnie wyodrębnionych jednostkach specjalistycznych-
32Maszyny i urządzenia elektroenergetyczne111
33Kable i przewody112
34Sprzęt instalacyjny1131
35Chemiczne źródła prądu1134
36Energooszczędne źródła światła1154, 1155
37Produkcja wyrobów i realizacja zadań inwestycyjnych objętych uchwałą nr 77 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. w sprawie elektronizacji gospodarki narodowej do 1990 r.115
38Elektrody węglowe1248-2
39Produkcja specjalna "S"-
40Sprężarki do powietrza, gazów i pary0872
dmuchawy, pompy próżniowe i ssawy0873
sprężarki chłodnicze0843
części do sprężarek, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw0879-2

0879-3

41Pomoce naukowe i meble szkolne-
42Produkty nieorganiczne122
43Nawozy sztuczne (z wyjątkiem wapniowych) i chemiczne składniki mieszanek paszowych123
44Produkty organiczne124
45Produkty koksochemiczne1247
46Włókna chemiczne127
47Środki do prania i mycia1322
48Gazy techniczne1334
49Wyroby azbestowo-kauczukowe1338
50Wyroby farmaceutyczne134
51Produkty zielarskie135
52Wyroby gumowe137
53Przedsięwzięcia energooszczędnościowe i eliminowanie paliw płynnych w przemyśle cementowym (dla przedsiębiorstw o numerach statystycznych 142)-
54Wyroby wapiennicze i gipsowe1431, 1433, 1434
55Wyroby ceramiki budowlanej1441, 1442, 1445
56Produkcja materiałów ściennych z betonu komórkowego1451
57Wyroby izolacji budowlanej1461, 1462
58Wyroby azbestowo-cementowe1463
59Tarcica i półfabrykaty tarte171
60Stolarka budowlana otworowa i pozostała1733, 1734
61Zapałki176
62Półfabrykaty i wytwory papiernicze181
63Przetwory papiernicze182
64Wyroby przemysłu bawełnianego191
65Wyroby przemysłu wełnianego192
66Wyroby przemysłu włókien łykowych193
67Wyroby przemysłu jedwabniczego194
68Wyroby pończosznicze2019
69Tkaniny transporterowe i oponowe2021, 2022
70Wyroby opatrunkowe włókiennicze2025
71Przędza azbestowa2071-1
72Tkaniny azbestowe2072-1
73Wyroby garbarskie221
74Wyroby przemysłu rybnego234
75Wyroby przemysłu młynarskiego i makaronowego241
76Wyroby piekarskie242
77Wyroby przemysłu cukrowniczego243
78Wyroby przemysłu cukierniczego251
79Wyroby przemysłu ziemniaczanego245
80Wyroby przemysłu owocowo-warzywnego246
81Wyroby przemysłu piwowarskiego248
82Wyroby przemysłu olejarskiego249
83Wyroby przemysłu koncentratów spożywczych252
84Napoje mineralne i bezalkoholowe253
85Przerób tytoniu i produkcja wyrobów tytoniowych255
86Produkcja i usługi chłodnicze256
87Produkcja octu, musztardy, kwasów spożywczych, wyrobów kulinarnych i garmażeryjnych (świeżych i mrożonych)2541, 2542
88Wyroby przemysłu paszowego i utylizacyjnego261, 262
89Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych "Polon"-
90Wyroby przemysłu poligraficznego271
91Wyroby przemysłu muzycznego i fonograficznego2811, 2813
92Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne2885
93Skup i przetwórstwo surowców wtórnych-
Budownictwo
94Zakupy sprzętu i środków transportowych oraz inwestycje w zapleczu naprawczym w przedsiębiorstwach:
1) konserwacji zabytków312
2) budowlano-remontowych handlu wewnętrznego322
3) robót górniczo-dołowych341
4) elektryfikacji rolnictwa342
5) robót lądowo-inżynieryjnych343
6) robót wodno-inżynieryjnych344
7) robót wodno-melioracyjnych rolnych i leśnych345
8) robót geologiczno-poszukiwawczych i geofizycznych351
9) robót hydrogeologicznych352
10) robót geologiczno-inżynieryjnych353
11) robót geodezyjno-kartograficznych361
12) obsługi sprzętowej i transportowej budownictwa381
13) budowy chłodni wraz z montażem urządzeń chłodniczych-
Rolnictwo
95Zakupy narzędzi, urządzeń, maszyn, sprzętu rolniczego, środków transportu oraz modernizacja i budowa obiektów: produkcyjnych, magazynowych, suszarni zbóż, przechowalnictwa i przetwórstwa płodów rolnych, inwentarskich, zaplecza technicznego i usługowego rolnictwa w państwowych gospodarstwach rolnych40, 41, 42, 43
Transport i łączność
96Zakupy taboru i kontenerów oraz inwestycje w zapleczu naprawczym i punktach przeładunkowych w przedsiębiorstwach:
1) państwowej komunikacji samochodowej511
2) transportu samochodowego przemysłu meblarskiego "Transmeble"512
3) transportu resortu górnictwa i energetyki512
4) transportowo-sprzętowych budownictwa "Transbud"512
5) transportu handlu wewnętrznego512
6) transportu budownictwa drogowego "Transdrog"512
7) portów morskich handlowych522
8) żeglugi śródlądowej531
9) usług lotniczych543
10) spedycji krajowej571
11) transportu i spedycji cementu luzem571
12) transportu samochodowego łączności593
Handel
97Działalność statutowa jednostek handlu wewnętrznego rynkowego, gastronomii i handlu wewnętrznego zaopatrzeniowego61, 62, 63
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZAWIADOMIENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR INFORMACJI