Zmniejszenie planu parcelacyjnego na rok 1932.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.27.262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 marca 1932 r.
o zmniejszeniu planu parcelacyjnego na rok 1932.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie wykonywania planów parcelacyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 216) zarządza się co następuje:
Plan parcelacyjny na rok 1932, ustalony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 56), ulega zmniejszeniu w poszczególnych okręgach ziemskich o następujące obszary:
I. grunty państwowe i Państwowego Banku Rolnego.
1)250haw warszawskim okręgu ziemskim,
2)900haw piotrkowskim okręgu ziemskim,
3)250haw kieleckim okręgu ziemskim,
4)500haw lubelskim okręgu ziemskim,
5)400haw białostockim okręgu ziemskim,
6)1.200haw wileńskim okręgu ziemskim,
7)5.200haw brzeskim okręgu ziemskim,
8)10.800haw łuckim okręgu ziemskim,
9)500haw grudziądzkim okręgu ziemskim.
II. grunty prywatne.
1)5.000haw warszawskim okręgu ziemskim,
2)2.500haw piotrkowskim okręgu ziemskim,
3)2.500haw kieleckim okręgu ziemskim,
4)4.000haw lubelskim okręgu ziemskim,
5)1.000haw białostockim okręgu ziemskim,
6)10.000haw wileńskim okręgu ziemskim,
7)11.000haw grodzieńskim okręgu ziemskim,
8)9.000haw brzeskim okręgu ziemskim,
9)8.000haw łuckim okręgu ziemskim,
10)7.000haw tarnopolskim okręgu ziemskim,
11)3.000haw stanisławowskim okręgu ziemskim,
12)4.000haw lwowskim okręgu ziemskim,
13)1.000haw krakowskim okręgu ziemskim,
14)13.000haw poznańskim okręgu ziemskim,
15)11.000haw grudziądzkim okręgu ziemskim.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Reform Rolnych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.