§ 1. - Zmiany w statucie Radomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.82.596

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1937 r.
§  1.
Wprowadza się do statutu (ustawy) Radomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, ogłoszonego w Zbiorze Praw i Rozporządzeń Rządu z 1898 r. Nr 106, poz. 1343, zmiany następujące:
1)
Rozdziałowi V nadaje się brzmienie:

"Rozdział V.

Władze Towarzystwa.

§ 53. Sprawami Towarzystwa zawiadują:

I. Zebranie pełnomocników,

II. Komitet nadzorczy,

III. Dyrekcja.

I. Zebranie pełnomocników.

§ 54. Zebranie pełnomocników jest naczelną władzą Towarzystwa. Zebranie pełnomocników składa się z 36 członków, wybieranych na lat 6 przez okręgowe zebrania wyborcze (§ 55) spośród członków Towarzystwa, którzy nie zalegają z uiszczeniem należności na rzecz Towarzystwa dłużej niż 4 miesiące.

Pełnomocnikiem może być każdy członek Towarzystwa albo upoważniony przez niego małżonek lub dziecko pełnoletnie (§ 58).

Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy biura Towarzystwa.

1. Zebranie wyborcze.

§ 55. Obszar, na którym działa Towarzystwo, dzieli się dla wyboru pełnomocników na 3 okręgi wyborcze, oznaczone w załączniku.

Każdy okręg wybiera 12 pełnomocników i 4 zastępców spośród członków Towarzystwa.

§ 56. Zebrania wyborcze odbywają się w zasadzie co 6 lat w okresie pierwszych czterech miesięcy roku kalendarzowego.

Jeżeli ogólna liczba pełnomocników zmniejszy się więcej niż o 50% wskutek ustąpienia lub śmierci pełnomocników albo utraty przez nich praw członkowskich, należy zwołać niezwłocznie zebrania wyborcze dla dokonania wyborów uzupełniających na pozostały okres sześciolecia.

§ 57. Zadaniem zebrań wyborczych jest jedynie wybór pełnomocników i ich zastępców.

Żadne inne sprawy nie mogą być na tych zebraniach rozważane i rozstrzygane.

O terminach i miejscach zebrań wyborczych dyrekcja ogłasza jednorazowo w Monitorze Polskim i co najmniej w jednym z dzienników miejscowych nie później niż na jeden miesiąc przed terminem.

W ogłoszeniu tym należy zaznaczyć, że każde z zebrań będzie prawomocne bez względu na liczbę osób obecnych.

§ 58. Do uczestniczenia w zebraniach wyborczych są uprawnieni członkowie pełnoletni, którzy nie zalegają z uiszczeniem należności na rzecz Towarzystwa dłużej niż 4 miesiące.

Członek ma prawo uczestniczyć w zebraniach wyborczych jedynie tego okręgu, do którego należy (§ 55).

Członkowie Towarzystwa uczestniczą w zebraniach wyborczych osobiście. Członek Towarzystwa może jednak upoważnić małżonka lub dziecko pełnoletnie do reprezentowania go na zebraniu wyborczym.

W imieniu osób, będących pod opieką lub kuratelą, działają ich przedstawiciele ustawowi.

Współwłaściciele nieruchomości mogą być, na podstawie formalnego upoważnienia, reprezentowani przez jednego spośród siebie.

Osoby prawne mogą być reprezentowane na zebraniu przez jednego ze swych przedstawicieli, upoważnionego specjalnie.

Dowody, stwierdzające prawo do reprezentowania członka Towarzystwa na zebraniu wyborczym, powinny być złożone w Towarzystwie najpóźniej na 14 dni przed terminem zebrania.

Upoważnienie do reprezentowania osób fizycznych lub współwłaścicieli na zebraniu wyborczym ważne jest tylko na jedno zebranie.

§ 59. Spisy członków każdego okręgu (§ 55), uprawnionych do uczestniczenia w zebraniach wyborczych, sporządza dyrekcja.

Jednocześnie z ogłoszeniem terminu zebrań wyborczych spisy te wykłada się w Towarzystwie do przejrzenia przez członków.

W ciągu 2 tygodni od dnia wyłożenia spisów do przejrzenia członkowie mogą składać do komitetu nadzorczego wnioski o sprostowanie niedokładności spisów.

Wnioski takie komitet rozstrzyga ostatecznie w ciągu 3 dni od dnia ich złożenia. Sprostowania niedokładności list powinny być uwidocznione niezwłocznie po decyzji komitetu nadzorczego.

Członkowie Towarzystwa, nie umieszczeni na liście, nie mają prawa do uczestniczenia w zebraniach wyborczych.

§ 60. Każdy z członków, uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu wyborczym, utrzymuje za zgłoszeniem się w Towarzystwie imienną kartę uczestnictwa. W karcie tej powinny być wymienione: numer karty, imię i nazwisko członka, okręg wyborczy, do którego należy nieruchomość członka, ulica i numer hipoteczny nieruchomości oraz miejsce, dzień i godzina zebrania. W przypadkach, wymienionych w § 58 ust. 3, 4, 5 i 6, w karcie uczestnictwa wymienia się ponadto imię i nazwisko przedstawiciela.

Udział w zebraniu bez karty uczestnictwa jest niedopuszczalny.

§ 61. Przy wejściu na zebranie wyborcze każda z osób uprawnionych do uczestniczenia otrzymuje 2 karty do głosowania, opatrzone pieczęcią Towarzystwa: jedną - do wyboru pełnomocników, drugą - do wyboru zastępców.

§ 62. Na zebraniach wyborczych przewodniczy prezes komitetu nadzorczego lub w jego zastępstwie wiceprezes, a w przypadku ich nieobecności - członek komitetu, upoważniony przez komitet.

Po otwarciu zebrania wyborczego przewodniczący sprawdza listę obecnych, po czym, po jej podpisaniu, zarządza wybór sekretarza oraz 3 osób do obliczenia głosów spośród uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu.

§ 63. Wyboru pełnomocników i ich zastępców dokonywa się spośród kandydatów, zgłoszonych na zebraniu wyborczym. Kandydatury powinny być zgłoszone na piśmie przez co najmniej 10 członków obecnych na zebraniu. Kandydat, nie wybrany na pełnomocnika, może być zgłoszony jako kandydat na zastępcę.

Każdy członek Towarzystwa ma na zebraniu wyborczym jeden głos, niezależnie od wysokości pożyczki i ilości nieruchomości, obciążonych pożyczkami Towarzystwa.

Wyboru dokonywa się przez głosowanie tajne.

Głosowanie odbywa się oddzielnie na pełnomocników i oddzielnie na zastępców.

Osoby uprawnione do głosowania mogą umieścić na karcie wyborczej pełnomocników imiona i nazwiska 12 kandydatów, na karcie wyborczej zastępców - 4 kandydatów.

Karty, zawierające liczbę kandydatów, mniejszą niż określona w ustępie piątym, są ważne. Karty, zawierające nazwiska kandydatów w liczbie większej, są nieważne.

Za wybranych na pełnomocników lub ich zastępców uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą z kolei liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów wyborców obecnych. Jeżeli liczba wybranych okaże się mniejsza niż należało wybrać, następują na tym samym zebraniu ponowne wybory spośród kandydatów, nie wybranych w pierwszym głosowaniu na miejsca pozostałe do obsadzenia, przy czym za wybranych na pełnomocników lub ich zastępców uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą z kolei liczbę głosów obecnych.

Pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali w drugim głosowaniu równą liczbę głosów, rozstrzyga losowanie.

§ 64. Z każdego zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący, sekretarz i osoby, powołane do obliczania głosów (§ 62 ust. 2).

§ 65. Wszelkie zarzuty co do nieprawidłowości przy wyborze pełnomocników i ich zastępców należy zgłaszać przewodniczącemu zebrania. Zarzuty te rozstrzyga ostatecznie zebranie zwykłą większością głosów.

§ 66. Pełnomocnicy, zalegający w czasie trwania mandatu z opłatami na rzecz Towarzystwa dłużej niż 4 miesiące, tracą na czas zalegania swoje uprawnienia, a na ich miejsce na ten okres wstępują zastępcy, wybrani we właściwym okręgu, w kolejności otrzymanych głosów.

W razie śmierci pełnomocnika, utraty przez niego członkostwa, ubezwłasnowolnienia go lub ograniczenia zdolności do działań prawnych, odwołania przez członka uprawnienia do zastępstwa, jak również utraty uprawnień z mocy przepisu ustępu pierwszego paragrafu niniejszego, wchodzi na jego miejsce ten zastępca, wybrany w tym samym okręgu wyborczym, który otrzymał przy wyborze największą z kolei liczbę głosów.

W razie równości głosów, o kolejności zastępstwa rozstrzyga losowanie, przeprowadzone w obecności prezesa lub wiceprezesa komitetu nadzorczego.

2. Organizacja i zakres działania pełnomocników.

§ 67. Do zakresu czynności zebrania pełnomocników należy.

1) zatwierdzanie rocznych sprawozdań i bilansów Towarzystwa;

2) zatwierdzanie planu wydatków administracyjnych Towarzystwa;

3) wybór członków komitetu nadzorczego oraz ich odwoływanie;

4) ustalanie ilości dyrektorów oraz stwierdzanie potrzeby powołania wicedyrektora;

5) odwoływanie dyrektorów i wicedyrektora (§ 73 ust. 3 i § 84 ust. 3);

6) ustalanie wysokości oprocentowania nowych emisyj listów zastawnych;

7) zmiana statutu Towarzystwa;

8) uchwalanie regulaminów, a w szczególności regulaminów szacunkowych nieruchomości, i regulaminów, ustalających szczegółowo tryb zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz zebrań pełnomocników;

9) rozstrzyganie wszelkich spraw, przekazanych do decyzji zebrania pełnomocników przez komitet nadzorczy;

10) orzekanie o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa.

Uchwały w sprawach, wymienionych w pkt 4, 6 i 8, podlegają zatwierdzeniu Ministra Skarbu, a w sprawie, wymienionej w pkt 7 Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

§ 68. Zebrania pełnomocników bywają zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 69. Zwyczajne zebranie pełnomocników odbywa się corocznie w ciągu 4 miesięcy po upływie roku sprawozdawczego.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zebrania pełnomocników jest:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania i bilansu Towarzystwa za rok sprawozdawczy;

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie planu wydatków administracyjnych Towarzystwa na rok bieżący;

3) wybór członków komitetu nadzorczego na miejsce ustępujących (§§ 75 i 76);

4) rozpatrzenie wniosków, zgłoszonych w myśl § 73;

5) załatwienie spraw bieżących, umieszczonych w porządku obrad.

§ 70. Nadzwyczajne zebranie pełnomocników zwołuje się w przypadkach, przewidzianych przez prawo lub statut oraz gdy tego wymaga doniosłość sprawy.

Nadzwyczajne zebranie pełnomocników powinno być również zwołane na wniosek 10 pełnomocników, jeżeli we wniosku wskazano sprawy, należące do zakresu czynności zebrania pełnomocników.

§ 71. O zwołaniu zebrania pełnomocników ogłasza dyrekcja na podstawie uchwały komitetu nadzorczego co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem w "Monitorze Polskim" i co najmniej w jednym z dzienników miejscowych. Niezależnie od ogłoszenia dyrekcja rozsyła pełnomocnikom imienne zawiadomienia o zebraniu pod adresami, wskazanymi przez nich.

Ogłoszenia i zawiadomienia powinny zawierać dzień, godzinę, miejsce oraz porządek obrad i wzmiankę, że zebranie odbędzie się bez względu na ilość przybyłych pełnomocników.

§ 72. Zebraniu pełnomocników przewodniczy prezes lub wiceprezes komitetu nadzorczego, a w przypadku ich nieobecności - członek komitetu, wyznaczony przez komitet.

§ 73. Zebranie pełnomocników rozpatruje i rozstrzyga tylko te sprawy, które zostały wniesione przez komitet nadzorczy.

Każdy jednak z pełnomocników Towarzystwa może, nie później niż na 15 dni przed terminem zebrania, złożyć komitetowi wniosek na piśmie, podpisany co najmniej przez 10 pełnomocników Towarzystwa, dla przedstawienia zebraniu pełnomocników, a komitet obowiązany jest poddać go wraz z opiniami - swoją oraz dyrekcji - pod obrady zebrania pełnomocników, o ile wniosek dotyczy sprawy, wchodzącej w zakres czynności zebrania pełnomocników (§ 67).

Wniosek pełnomocników o odwołanie dyrektora lub wicedyrektora (§ 67 pkt 5) wymaga podpisów co najmniej 12 pełnomocników.

§ 74. Uchwały zebrania pełnomocników są ważne bez względu na ilość obecnych pełnomocników i zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w § 67 pkt 7 i 10, które wymagają do ważności co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej ilości pełnomocników.

II. Komitet nadzorczy.

§ 75. Komitet nadzorczy składa się z 6 członków, wybieranych na lat 6 przez zebranie pełnomocników w tajnym głosowaniu spośród członków Towarzystwa, którzy nie zalegają z uiszczeniem należności na rzecz Towarzystwa dłużej niż 4 miesiące, i upoważnionych przez nich małżonków.

Członek komitetu nadzorczego, który zalega z uiszczeniem należności na rzecz Towarzystwa dłużej niż 4 miesiące, traci mandat.

Co dwa lata ustępuje po 2 członków komitetu. Ustępujący członkowie komitetu mogą być wybierani ponownie.

§ 76. W przypadku ustąpienia członka komitetu nadzorczego przed upływem okresu trwania mandatu, wyboru nowego członka komitetu dokonywa kolejne zwyczajne zebranie pełnomocników.

W przypadku ustąpienia więcej niż 2 członków komitetu, komitet powinien zwołać zebranie pełnomocników w celu dokonania wyborów uzupełniających.

Członkowie komitetu, wybrani w myśl przepisów paragrafu niniejszego, wstępują w miejsce poprzedników na okres trwania ich mandatów.

§ 77. Komitet nadzorczy wybiera ze swego grona prezesa i wiceprezesa komitetu na okres trwania ich mandatów w charakterze członków komitetu.

§ 78. Komitet nadzorczy rozstrzyga zasadnicze sprawy ogólne, niezastrzeżone zebraniu pełnomocników, oraz kontroluje zgodność czynności dyrekcji z ustawami, statutem, regulaminami i instrukcjami Towarzystwa.

W szczególności do zakresu czynności komitetu nadzorczego należy:

1) wybór prezesa dyrekcji i pozostałych dyrektorów oraz wicedyrektora (§ 84 i 85);

2) rozpatrywanie i opiniowanie spraw, mających być przedmiotem obrad zebrania pełnomocników;

3) dokonywanie kontroli działalności, rachunkowości i kasy Towarzystwa;

4) uchwalanie regulaminów, dotyczących ustalania dochodów z nieruchomości;

5) uchwalanie instrukcyj, dotyczących czynności Towarzystwa;

6) zatwierdzanie wniosków dyrekcji w sprawie lokowania funduszów Towarzystwa;

7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych wniosków dyrekcji, wymagających zatwierdzenia przez komitet;

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał dyrekcji w myśl regulaminów i instrukcyj Towarzystwa (§ 89).

§ 79. Posiedzenia komitetu zwołuje w miarę potrzeby i przewodniczy im prezes lub wiceprezes komitetu, a w przypadku ich nieobecności - najstarszy wiekiem członek komitetu.

§ 80. Do ważności uchwał komitetu nadzorczego konieczna jest obecność co najmniej 3 członków komitetu łącznie z przewodniczącym, a w sprawach przewidzianych w §§ 84 i 85 statutu niniejszego co najmniej 4 członków.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

W sprawach, przewidzianych w §§ 84 ust. 1 i 85 ust. 1, uchwały zapadają większością 2/3 głosów statutowej liczby członków komitetu.

§ 81. Z posiedzeń komitetu spisuje się protokół w specjalnie przeznaczonej na ten cel księdze. Protokół podpisuje przewodniczący i co najmniej jeden z członków komitetu.

§ 82. Komitet nadzorczy może wybierać ze swego grona komisje do załatwiania poszczególnych spraw w granicach statutu.

Celem utrzymania stałej łączności z dyrekcją i ściślejszego nadzoru, prezes komitetu lub wiceprezes wraz z jednym z członków komitetu może brać udział w posiedzeniach dyrekcji, jednakże bez prawa głosowania.

III. Dyrekcja.

§ 83. Zarząd sprawami Towarzystwa należy do dyrekcji.

§ 84. Dyrekcja składa się nie więcej niż z 3 dyrektorów, z których jeden jest prezesem dyrekcji. Prezesa dyrekcji i pozostałych dyrektorów wybiera komitet nadzorczy na okres lat 6 większością 2/3 statutowej liczby członków. Jeden z członków dyrekcji musi być wybrany spośród członków Towarzystwa.

Co najmniej jeden z dyrektorów obowiązany jest urzędować w Towarzystwie stale.

Odwołanie członka dyrekcji przed upływem terminu, przewidzianego w ustępie pierwszym paragrafu niniejszego, może nastąpić jedynie na podstawie przepisów § 67 pkt 5.

§ 85. Komitet nadzorczy wybiera na lat 6 w miarę potrzeby wicedyrektora.

Wyboru i odwoływania wicedyrektora dokonywa się w trybie, określonym w § 84.

Wicedyrektor ma w czasie zastępowania dyrektora wszystkie prawa i obowiązki dyrektora.

Wicedyrektor uprawniony jest do uczestniczenia w posiedzeniu dyrekcji. Prawo głosowania na tych posiedzeniach służy mu jedynie w czasie zastępowania dyrektora.

§ 86. Członkowie dyrekcji, wicedyrektor oraz urzędnicy Towarzystwa nie mogą być równocześnie członkami komitetu nadzorczego.

Członek dyrekcji lub wicedyrektor zalegający dłużej niż 4 miesiące z opłatami na rzecz Towarzystwa z tytułu pożyczek, ciążących na jego nieruchomościach, traci swoje stanowisko bez prawa do odszkodowania z tytułu zawartej umowy o pracę.

§ 87. Ustępujący dyrektorzy i wicedyrektor mogą być wybrani ponownie.

§ 88. Posiedzenia dyrekcji powinny się odbywać w obecności co najmniej dwóch dyrektorów bądź jednego dyrektora i wicedyrektora, zastępującego dyrektora.

Uchwały, powzięte w obecności więcej niż dwóch osób, zapadają zwykłą większością głosów.

W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Uchwały, zapadłe w obecności dwóch osób, powinny być powzięte jednomyślnie.

§ 89. Od decyzji dyrekcji osoby zainteresowane mogą odwołać się do komitetu nadzorczego w terminie miesięcznym od dnia zakomunikowania im decyzji. Odwołanie składa się dyrekcji. Dyrekcja obowiązana jest przesłać odwołanie do komitetu nadzorczego w ciągu dni siedmiu wraz z wyjaśnieniem.

§ 90. W przypadku nieobecności prezesa dyrekcji zastępuje go jeden z pozostałych dyrektorów; w przypadku nieobecności jednego z dyrektorów zastępuje go inny dyrektor lub wicedyrektor.

Podział prac oraz zastępstwa ustala prezes dyrekcji.

§ 91. Z posiedzeń dyrekcji spisuje się protokół w specjalnie przeznaczonej na ten cel księdze. Protokół podpisują obecni członkowie dyrekcji.

§ 92. Dyrekcja reprezentuje Towarzystwo wobec sądów i urzędów oraz wobec osób trzecich.

Wszelkie umowy i zobowiązania, pełnomocnictwa, zlecenia oraz korespondencja Towarzystwa powinny być podpisywane łącznie przez prezesa dyrekcji i jednego z pozostałych dyrektorów lub wicedyrektora albo dwóch dyrektorów lub też dyrektora i wicedyrektora, z wyjątkiem listów zastawnych, które powinny być opatrzone czterema podpisami, a mianowicie prezesa lub wiceprezesa komitetu nadzorczego, dwóch członków dyrekcji oraz buchaltera.

Podpisy prezesa komitetu nadzorczego i jednego z członków dyrekcji mogą być na listach zastawnych uskutecznione w sposób mechaniczny.

Do otrzymywania wszelkiego rodzaju korespondencji oraz przesyłek pocztowych i telegraficznych uprawniony jest każdy z dyrektorów i wicedyrektor z osobna.

§ 93. Dyrekcja sporządza corocznie sprawozdanie z działalności i bilans Towarzystwa za rok sprawozdawczy według obowiązujących przepisów oraz plan wydatków administracyjnych Towarzystwa na rok bieżący i doręcza je, po zatwierdzeniu przez komitet nadzorczy, wszystkim pełnomocnikom co najmniej na tydzień przed terminem zebrania pełnomocników.

Bilans, zatwierdzony przez zebranie pełnomocników, dyrekcja ogłasza niezwłocznie w "Monitorze Polskim" oraz co najmniej w jednym z dzienników miejscowych.

§ 94. Dyrekcja powołuje i zwalnia wszystkich pracowników Towarzystwa".

2)
Dotychczasowe §§ 77 - 115 otrzymują kolejną numeracje jako §§ 95 - 133.
3)
Po dotychczasowym § 115 (nowym § 133) dodaje się:

"Rozdział VIII.

Przepisy przejściowe.

§ 134. W zebraniach wyborczych, zwołanych w celu pierwszego wyboru pełnomocników i ich zastępców na podstawie zasad, określonych w §§ 55 - 66 statutu niniejszego, mogą uczestniczyć bez prawa wybieralności również członkowie, zalegający z opłatą 2 ostatnich rat, oprócz raty bieżącej.

§ 135. Zebrania wyborcze dla dokonania wyboru pełnomocników według nowych zasad, określonych w §§ 55 - 66 statutu niniejszego, oraz pierwsze zebranie pełnomocników, wybranych przez te zebrania wyborcze, odbędą się w terminach, które wyznaczy Minister Skarbu.

W ciągu 10 dni po odbyciu pierwszego zebrania pełnomocników komitet nadzorczy, wybrany na tym zebraniu, dokona w myśl przepisów § 84, wyboru dyrekcji, która niezwłocznie po wyborze obejmie urzędowanie.

Komitet nadzorczy w dotychczasowym składzie urzęduje do czasu wyboru nowych członków komitetu przez pierwsze zebranie pełnomocników, dyrekcja - do czasu powołania nowej dyrekcji przez komitet nadzorczy, wybrany na podstawie przepisów § 75.

Zwołanie pierwszych zebrań wyborczych i pierwszego zebrania pełnomocników należy do dotychczasowych władz Towarzystwa (komitetu nadzorczego i dyrekcji) pod nadzorem komisarza rządowego Towarzystwa.

§ 136. W ciągu pierwszych czterech lat po wyborze komitetu nadzorczego na podstawie przepisów § 135 członkowie komitetu ustępują w kolejności, wskazanej przez losowanie".