§ 29. - Zmiany w kwotach pieniężnych określonych w przepisach karnych, karnoadministracyjnych i niektórych skarbowych, oraz w przepisach porządkowych i dyscyplinarnych, tudzież w przedmiocie zastosowania złotego do obliczania tych kwot.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.9.89

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1924 r.
§  29. 14
Grzywny (kary pieniężne) orzeczone w markach polskich, które były już wykonalne przed dniem 1 stycznia 1924 r., a do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie zostały uiszczone, należy przeliczyć na złote wedle wartości franka złotego w dniu 1 stycznia 1924 r. (art. 2 i 3 ust. z 6 grudnia 1923 r. Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044).

Grzywny (kary pieniężne) nieuiszczone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a nałożone w markach polskich orzeczeniami, które przed dniem 1 stycznia 1924 r. nie stały się wykonalnemi, lub orzeczeniami wydanemi po 31 grudnia 1923 r., należy - o ile nie ma zastosowania przepis § 31 L. 1 lub § 32 - przeliczyć na złote według wartości franka złotego w dniu, w którym orzeczenie stało się wykonalnem, a jeśli orzeczenie stało się wykonalnem po dniu 27 kwietnia 1924 r. według relacji 1 złoty za 1.600.000 marek polskich.

Postanowienia powyższe stosują się odpowiednio do niespłaconej części grzywny (kary pieniężnej).

Jeżeli przy przeliczeniu według powyższych przepisów wyniknie kwota złotych więcej niż o jednem miejscu dziesiętnem, a zarazem setne części złotego wynoszą 5 lub więcej, to zaokrągla się je wzwyż do pełnej dziesiątej części złotego, w przeciwnym razie setne i dalsze części złotego opuszcza się; uwzględnia się je jednak, jeśli one są jedynym wynikiem przeliczenia.

Do uiszczania grzywien (kar pieniężnych) przeliczonych według niniejszego paragrafu stosuje się postanowienia § 28.

14 § 29 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1924 r. (Dz.U.24.52.529) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1924 r.