Zmiany organizacyjne w niektórych szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.29.231

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI
z dnia 22 maja 1951 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
Tworzy się katedry podstaw marksizmu-leninizmu wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi na Wydziałach Rolniczych:
1)
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
2)
w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.