Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1449

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 2017 r.

ZMIANY
przyjęte w Londynie dnia 22 kwietnia 2016 r.
do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r.,

Przekład
REZOLUCJA MEPC.270(69)

(przyjęta w dniu 22 kwietnia 2016 r.)

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANEJ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM Z 1978 R.

Poprawki do załącznika II do konwencji MARPOL

(poprawiona procedura oceny zagrożenia GESAMP)

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

PRZYWOŁUJĄC postanowienia art. 38 lit. a) konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczącego funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego powierzonych mu przez konwencje międzynarodowe w celu zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczania,

MAJĄC NA UWADZE art. 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmienionej Protokołem z 1978 r. (konwencja MARPOL), który określa procedurę wprowadzania poprawek i powierza odpowiedniemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania i przyjmowania poprawek do konwencji,

ROZWAŻYWSZY na 69. sesji proponowane poprawki do uzupełnienia I do załącznika II do konwencji MARPOL dotyczące skróconej legendy do poprawionej procedury oceny zagrożenia GESAMP,

1 PRZYJMUJE, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. d) konwencji MARPOL, poprawki do uzupełnienia I do załącznika II do konwencji MARPOL, których treść przedstawiono w załączniku do niniejszej rezolucji;
2 WSKAZUJE, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. f) ppkt (iii) konwencji MARPOL, że poprawki te zostaną uznane za przyjęte w dniu 1 marca 2017 r., chyba że przed tym dniem co najmniej jedna trzecia Stron lub Strony posiadające floty handlowe stanowiące łącznie nie mniej niż 50 procent pojemności brutto światowej floty handlowej zgłoszą Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;
3 ZAPRASZA Strony do odnotowania, że zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. g) ppkt (ii) konwencji MARPOL wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r. po ich zaakceptowaniu zgodnie z ust. 2 powyżej;
4 ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego, aby na potrzeby art. 16 ust. 2 lit. e) konwencji MARPOL przekazał wszystkim Stronom konwencji MARPOL potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w załączniku;
5 ZWRACA SIĘ PONADTO do Sekretarza Generalnego, aby przekazał członkom Organizacji, którzy nie są Stronami konwencji MARPOL kopie niniejszej rezolucji oraz załącznik do niej.

ZAŁĄCZNIK

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA II DO KONWENCJI MARPOL

(poprawiona procedura oceny zagrożenia GESAMP)

ZAŁĄCZNIK II

PRZEPISY O KONTROLI ZANIECZYSZCZANIA SZKODLIWYMI SUBSTANCJAMI CIEKŁYMI PRZEWOŻONYMI LUZEM

Uzupełnienie I

Wytyczne do klasyfikacji szkodliwych substancji ciekłych

Tabele w sekcji zatytułowanej "Skrócona legenda do opracowanej przez GESAMP poprawionej procedury oceny zagrożenia" zastępuje się następującymi tabelami:

Poprawiona procedura oceny zagrożenia GESAMP

Kolumny A i B - środowisko wodne
Wskaźnik liczbowyA

Bioakumulacja i biodegradacja

B

Toksyczność w środowisku wodnym

A1

Bioakumulacja

A2

Biodegradacja

B1

Ostra toksyczność

LC/EC/IC50

(mg/l)

B2

Przewlekła toksyczność NOEC (mg/l)

log PowBCF
0<1 lub > ca. 7niemierzalneR: łatwo ulegające biodegradacji (ang.: readily biodegradable)

NR: nie ulegające łatwo biodegradacji (ang.: not readily biodegradable)

>1000>1
1≥ 1 - <2≥ 1 - <10>100

≤ 1000

>0,1 - ≤ 1
2≥ 2 - <3≥ 10 - <100>10 - ≤ 100>0,01 - ≤ 0,1
3≥ 3 - <4≥ 100 - <500>1 - ≤ 10>0,001 -

≤ 0,01

4≥ 4 - <5≥ 500 - <4000>0,1 -≤ 150,001
5≥ 5 - < ca. 7>4000>0,01 - ≤ 0,1
6≤ 0,01
Kolumny C i D - zdrowie ludzkie (toksyczność dla ssaków)
Wskaźnik

i

liczbowe

C

Ostra toksyczność dla ssaków

D

Podrażnienia, wżery i długoterminowe skutki zdrowotne

C1

Toksyczność doustna

LD50/ATE

(mg/kg)

C2

Toksyczność poprzez skórę

LD50/ATE

(mg/kg)

C3

Toksyczność wziewowa

LC50/ATE

(mg/l)

D1

Podrażnienie skóry i wżery

D2

Podrażnienie oczu i wżery

D3

Długoterminowe skutki zdrowotne

0>2000>2000>20nie podrażnianie podrażniaC - rakotwórczy (Carcinogenic)

M - powodujący zmiany genetyczne (Mutagenic)

R - działający szkodliwie na rozrodczość (Reprotoxic)

Ss - wywołujący alergię skórną (Sensitising to skin)

Sr - wywołujący alergię dróg oddechowych (Sensitising to respiratory system)

A - groźny przy wdychaniu (Aspiration hazard)

T - toksyczny dla określonych organów (Target Organ Toxicity)

N - powodujący zaburzenia na tle nerwowym (Neurotoxic)

I - szkodliwy dla układu odpornościowego (Immunotoxic)

1>300 - ≤ 2000>1000 - ≤ 2000>10 - ≤ 20lekko podrażnialekko podrażnia
2>50 - ≤ 30°>200 - ≤ 1000>2 - ≤ 10podrażniapodrażnia
3>5 - ≤ 50>50 - ≤ 20°>0,5 - ≤ 2ostro podrażnia lub robi wżery

3A wżery(≤ 4 godz.)

3B wżery (≤ 1 godz.)

3C wżery (≤ 3 min.)

ostro podrażnia
4≤ 5≤ 50≤ 0,5
Kolumna E Oddziaływanie na inne sposoby użytkowania morza
E1

Skażenie

E2

Fizyczny wpływ na florę i faunę morską oraz siedliska bentosu

E3
Wskaźnik liczbowyOddziaływanie na kąpieliska na wybrzeżu
NT: brak skażenia

(sprawdzono) (not tainting (tested))

T: pozytywny wynik testu na skażenie (tainting test positive)

Fp: trwale unoszący się na wodzie (Persistent Floater)

F: unoszący się na wodzie (Floater)

S: substancja tonąca (Sinking Substances)

0brak oddziaływania bez ostrzeżenia
1nieznacznie niepożądane ostrzeżenie, jeszcze nie zamyka się kąpieliska
2umiarkowanie niepożądane możliwe zamknięcie kąpieliska
3wysoce niepożądane zamknięcie kąpieliska

REZOLUCJA MEPC.271(69)

(przyjęta w dniu 22 kwietnia 2016 r.)

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO PROTOKOŁU Z 1997 R. ZMIENIAJĄCEGO MIĘDZYNARODOWĄ KONWENCJĘ O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANĄ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM Z 1978 R.

Poprawki do prawidła 13 załącznika VI do konwencji MARPOL

(Wymagania związane z prowadzeniem zapisów zgodności operacyjnej dla obszarów kontroli emisji wyznaczonych dla III poziomu emisji NOx)

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

PRZYWOŁUJĄC postanowienia art. 38 lit. a) konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczącego funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego powierzonych mu przez konwencje międzynarodowe w celu zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczania,

MAJĄC NA UWADZE art. 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmienionej Protokołami z 1978 r. i 1997 r. (konwencja MARPOL), który określa procedurę wprowadzania poprawek i powierza odpowiedniemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania i przyjmowania poprawek do konwencji,

ROZWAŻYWSZY na 69. sesji proponowane poprawki do załącznika VI do konwencji MARPOL dotyczącego wymagań związanych z prowadzeniem zapisów zgodności operacyjnej dla obszarów kontroli emisji wyznaczonych dla III poziomu emisji NOx,

1 PRZYJMUJE, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. d) konwencji MARPOL, poprawki do prawidła 13 załącznika VI do konwencji MARPOL, których treść przedstawiono w załączniku do niniejszej rezolucji;

2 WSKAZUJE, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. f) ppkt (iii) konwencji MARPOL, że poprawki te zostaną uznane za przyjęte w dniu 1 marca 2017 r., chyba że przed tym dniem co najmniej jedna trzecia Stron lub Strony posiadające floty handlowe stanowiące łącznie nie mniej niż 50 procent pojemności brutto światowej floty handlowej zgłoszą Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 ZAPRASZA Strony do odnotowania, że zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. g) ppkt (ii) konwencji MARPOL wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r. po ich zaakceptowaniu zgodnie z ust. 2 powyżej;

4 ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego, aby na potrzeby art. 16 ust 2 lit. e) konwencji MARPOL przekazał wszystkim Stronom konwencji MARPOL potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w załączniku;

5 ZWRACA SIĘ PONADTO do Sekretarza Generalnego, aby przekazał członkom Organizacji, którzy nie są Stronami konwencji MARPOL kopie niniejszej rezolucji oraz załącznik do niej.

ZAŁĄCZNIK

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA VI DO KONWENCJI MARPOL

(Wymagania związane z prowadzeniem zapisów zgodności operacyjnej dla obszarów kontroli emisji wyznaczonych dla III poziomu emisji NOx)

ZAŁĄCZNIK VI

PRZEPISY O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA PRZEZ STATKI

Rozdział 3

Wymagania dotyczące kontroli emisji ze statków

Prawidło 13 - Tlenki azotu (NOx)

1 Po ust. 5.2 dodaje się nowy ust. 5.3 w następującym brzmieniu:

"5.3 Poziom emisji oraz status wł./wył. okrętowych silników wysokoprężnych zainstalowanych na statku, do których mają zastosowanie postanowienia ustępu 5.1 niniejszego prawidła i certyfikowanych zarówno dla poziomu II, jak i dla poziomu III lub certyfikowanych wyłącznie dla poziomu II, zapisuje się w dzienniku określonym przez Administrację w momencie wejścia na obszar kontroli emisji wyznaczony zgodnie z ustępem 6 niniejszego prawidła i wyjścia z tego obsrani, lub w przypadku, gdy status wł./wył. zmieni się na tym obszarze, wraz z datą, godziną i pozycją statku".

2 W ustępie 5.1.1 symbol "NOx" zastępuje się symbolem "NO2".

REZOLUCJA MEPC.274(69)

(przyjęta w dniu 22 kwietnia 2016 r.)

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANEJ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM Z 1978 R.

Poprawki do załącznika IV do konwencji MARPOL

(Obszar Specjalny Morza Bałtyckiego i wzór Międzynarodowego świadectwa

o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami)

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

PRZYWOŁUJĄC postanowienia art. 38 lit. a) konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczącego funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego powierzonych mu przez konwencje międzynarodowe w celu zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczania,

MAJĄC NA UWADZE art. 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmienionej Protokołem z 1978 r. (konwencja MARPOL), który określa procedurę wprowadzania poprawek i powierza odpowiedniemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania i przyjmowania poprawek do konwencji,

ROZWAŻYWSZY na 69. sesji proponowane poprawki do prawideł 1 i 11 oraz do uzupełnienia do załącznika IV do konwencji MARPOL,

1 PRZYJMUJE, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. d) konwencji MARPOL, poprawki do prawideł 1 i 11 załącznika IV do konwencji MARPOL, dotyczących Obszaru Specjalnego Morza Bałtyckiego, oraz do uzupełnienia do załącznika IV do konwencji MARPOL dotyczącego wzoru Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami, których treść przedstawiono w załączniku do niniejszej rezolucji;

2 WSKAZUJE, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. f) ppkt (iii) konwencji MARPOL, że poprawki te zostaną uznane za przyjęte w dniu 1 marca 2017 r., chyba że przed tym dniem co najmniej jedna trzecia Stron lub Strony posiadające floty handlowe stanowiące łącznie nie mniej niż 50 procent pojemności brutto światowej floty handlowej zgłoszą Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 ZAPRASZA Strony do odnotowania, że zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. g) ppkt (ii) konwencji MARPOL wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r. po ich zaakceptowaniu zgodnie z ust. 2 powyżej;

4 ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego, aby na potrzeby art. 16 ust. 2 lit. e) konwencji MARPOL przekazał wszystkim Stronom konwencji MARPOL potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w załączniku;

5 ZWRACA SIĘ PONADTO do Sekretarza Generalnego, aby przekazał członkom Organizacji, którzy nie są Stronami konwencji MARPOL kopie niniejszej rezolucji oraz załącznik do niej.

ZAŁĄCZNIK

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA IV DO KONWENCJI MARPOL PRZEPISY O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU ŚCIEKAMI ZE STATKÓW

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Prawidło 1

Definicje

1 Ust. 10 zastępuje się następującym ustępem:

"10 Statek pasażerski oznacza statek, który przewozi więcej niż 12 pasażerów.

Nowy statek pasażerski dla potrzeb stosowania prawidła 11.3 oznacza statek pasażerski:

.1 którego kontrakt na budowę został podpisany, lub w przypadku braku kontraktu na budowę, którego stępka została położona, lub który był na podobnym etapie budowy 1 czerwca 2019 roku lub po tej dacie; lub

.2 który został oddany do eksploatacji 1 czerwca 2021 roku lub po tej dacie.

Istniejącym statkiem pasażerskim jest statek pasażerski, który nie jest nowym statkiem pasażerskim".

Rozdział 3

Wyposażenie i kontrola usuwania

Prawidło 11

Usuwanie ścieków

2 Ust. 3 zastępuje się następującym ustępem:

"B Zrzut ścieków ze statków pasażerskich na obszarach specjalnych

3 Zgodnie z postanowieniami prawidła 3 niniejszego Załącznika zrzut ścieków ze statków pasażerskich w obszarze specjalnym * jest zabroniony:

.1 z nowych statków pasażerskich w dniu wyznaczonym przez Organizację zgodnie z punktem 2 prawidła 13 niniejszego Załącznika, jednak nie wcześniej, niż 1 czerwca 2019; oraz

.2 z istniejących statków pasażerskich w dniu wyznaczonym przez Organizację zgodnie z punktem 2 prawidła 13 niniejszego Załącznika, jednak nie wcześniej, niż 1 czerwca 2021, o ile nie zostaną spełnione następujące warunki: na statku znajduje się sprawna oczyszczalnia ścieków, uznana przez Administrację jako spełniająca wymagania eksploatacyjne przywołane w prawidle 9.2.1 z niniejszego Załącznika, a ścieki oczyszczone nie spowodują unoszenia się w wodzie widocznych cząstek stałych ani zmiany barwy otaczającej wody".

Uzupełnienie

Wzór Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami

Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami

Ostatni ustęp w sekcji 1.1 zastępuje się następującym ustępem:

"Oczyszczalnia ścieków jest certyfikowana przez Administrację i spełnia wymagania norm dotyczących czystości usuwanej wody określonych w Wytycznych w zakresie wdrażania norm czystości usuwanych wód oraz prób oczyszczalni ścieków, przyjętych rezolucją MEPC.227(64) z późniejszymi zmianami, w tym/z wyłączeniem* norm określonych w sekcji 4.2 tego dokumentu".

Dodaje się następujący przypis:

"* Niepotrzebne skreślić"

* Zob. dokument Wyznaczenie daty wejścia w życie prawidła 11.3 z załącznika IV do konwencji MARPOL w odniesieniu do Obszaru Specjalnego Morza Bałtyckiego, przyjęty rezolucją MEPC 275(69).