Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.53.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1957 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych.
§  2. Ustala się dla pracowników wymienionych w § 1 tabelę stanowisk i stawek płac stanowiącą załącznik do rozporządzenia; wynagrodzenia te obejmują dotychczasową płacę zasadniczą, dodatki funkcyjny, służbowy i lokalny oraz premię za wykonanie planu.
§  3.
1. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników wymienionych w § 1 przyjmuje się za podstawę:
1) wynagrodzenie zasadnicze faktycznie otrzymywane w dniu wejścia w życie rozporządzenia,
2) premię należną za 100% wykonania planu produkcji,
3) średnią nadwyżkę premiową obliczoną w złotych przypadającą za czas od dnia 1 września 1956 r. do dnia 31 marca 1957 r., nie więcej jednak niż za 105% wykonania planu,
4) otrzymywany w dniu wejścia w życie rozporządzenia dodatek lokalny, funkcyjny, służbowy, wyrównawczy i inne - pomniejszone o 8% dla pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Zarządzie Dróg Publicznych w Warszawie, a o 5% dla pracowników innych wojewódzkich zarządów dróg publicznych.
2. Pracownicy, których miesięczne wynagrodzenie obliczone na zasadzie niniejszego rozporządzenia jest niższe od dotychczas pobieranego uposażenia wraz z premią, otrzymują na czas pozostawania na danym stanowisku dodatek wyrównawczy do wysokości pobieranego dotychczas wynagrodzenia.
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Komunikacji oraz Ministrowi Finansów.
§  5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1952 r. w sprawie tabeli stanowisk i zaszeregowania do grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych, służbowych i lokalnych pracowników wojewódzkich zarządów dróg publicznych (Dz. U. Nr 10, poz. 54).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1957 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STANOWISK I STAWEK PŁAC PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH WOJEWÓDZKICH ZARZĄDÓW DRÓG PUBLICZNYCH

Lp.StanowiskoCzas pracyMiesięczne stawki płac w złotych

od - do

Uwagi
I. Pracownicy inżynieryjno-techniczni

i administracyjno-biurowi

1DyrektorN3.100 - 3.900
2Zastępca dyrektoraN2.550 - 3.500
3Kierownik działu technicznegoN1.600 - 2.600
4Kierownik działu ekonomicznegoN1.500 - 2.350
5Starszy inspektor techniczny, starszy inspektor nadzoru inwestycyjnego, starszy inżynierN1.500 - 2.250
6Starszy inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, starszy inspektor do spraw produkcji pomocniczejN1.400 - 1.900
7Inżynier, starszy technik1.200 - 1.800
8Starszy inspektor transportuN1.200 - 1.800
9Starszy ekonomista, starszy planista1.400 - 1.900
10Radca prawnyN1.400 - 1.900
11Starszy instruktor kadrowy, kierownik sekcji administracyjno-gospodarczejN1.300 - 1.400
12Technik, starszy referent techniczny 900 - 1.600
13Planista, ekonomista 750 - 1.000
14Kierownik kancelarii 700 - 1.000
15Referent 600 - 900
16Maszynistka w hali maszyn 500 - 750
17Telefonistka 500 - 600
II. Pracownicy finansowo-księgowi
18Główny księgowyN1.200 - 1.600
19Zastępca głównego księgowegoN1.050 - 1.400
20Starszy instruktor finansowo-księgowyN 950 - 1.200
21Starszy księgowy 960 - 1.200
22Instruktor finansowo-księgowy 800 - 1.000
23Księgowy 650 - 800
24Starszy rachmistrz 550 - 650
25Rachmistrz, kontysta 500 - 600
Uwaga: 1) "N" - nienormowany czas pracy.

2) Ustalone w tabeli stawki płac pracowników finansowo-księgowych nie obejmują premii przysługujących na zasadzie odrębnych przepisów.