Zmiana wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1467

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 i 1093) zarządza się, co następuje:
W 2022 r. wielkość udziału, o którym mowa w art. 59:
1)
pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wynosi 18,5%;
2)
pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wynosi 0,5%.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).