Zmiana w ustawach o uposażeniu (Dz. Ust. Nr 65 z 1920 r., poz. 429, 430, 431 i 436) postanowień, dotyczących podziału... - Dz.U.1921.20.111 - OpenLEX

Zmiana w ustawach o uposażeniu (Dz. Ust. Nr 65 z 1920 r., poz. 429, 430, 431 i 436) postanowień, dotyczących podziału miejscowości na klasy dla oznaczania dodatku drożyźnianego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.20.111

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1921 r.

USTAWA
z dnia 25 lutego 1921 r.
o zmianie w ustawach o uposażeniu (Dz. Ust. №. 65 z 1920 r., poz. 429, 430, 431 i 436) postanowień, dotyczących podziału miejscowości na klasy dla oznaczania dodatku drożyźnianego.

W art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ust. №. 65, poz. 429) w ustępie przedostatnim skreśla się słowa: z tem jednak zastrzeżeniem, że kwota dodatku drożyźnianego cła miejscowości, zaliczonej do klasy najniższej, nie może się różnić od odpowiedniej kwoty dla miejscowości, zaliczonej do klasy najwyższej, więcej aniżeli o 40%.

W art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu pracowników kolei państwowych (Dz. Ust. №. 65, poz. 430) w ustępie przedostatnim skreśla się słowa: "z tem jednak zastrzeżeniem, że kwota dodatku drożyźnianego dla miejscowości zaliczonej do klasy najniższej, nie może się różnić od odpowiedniej kwoty dla miejscowości, zaliczonej do klasy najwyższej, więcej aniżeli 40%".

W art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu wyższych i niższych funkcjonarjuszów policji państwowej (Dz. Ust. №. 65, poz. 431) w ustępie przedostatnim skreśla się słowa: "z tem zastrzeżeniem, że kwota dodatku drożyźnianego dla miejscowości, zaliczonej do klasy najniższej, nie może się różnić od odpowiedniej kwoty dla miejscowości, zaliczonej do klasy najwyższej, więcej aniżeli o 40%".

W artykule 10 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów (wymiar sprawiedliwości) Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. №. 65, poz. 436) w ust. 10 skreśla się słowa: "z zastrzeżeniem jednak, że kwota dodatku drożyźnianego dla miejscowości, zaliczonej do klasy najniższej, nie może się różnić od kwoty dodatku drożyźnianego dla miejscowości, zaliczonej do klasy najwyższej, o więcej aniżeli o 40%".

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Prezydentowi Ministrów w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Kolei Żelaznych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a o ile chodzi o b. dzielnicę pruską Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.