Zmiana ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2022.258 - OpenLEX

Zmiana ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.258

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lutego 2022 r.

USTAWA
z dnia 13 stycznia 2022 r.
o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 1

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88) w art. 545 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

"1c. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.".

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1712) w art. 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy art. 66, art. 72, art. 74, art. 74a, art. 77, art. 80, art. 81, art. 84, art. 86d, art. 96, art. 97, art. 108, art. 109 i art. 112 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".

W ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471, 695 i 782) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:

"Art. 36a. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.