Art. 127a. - Zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2018.2245 - OpenLEX

Art. 127a. - Zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2245

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  127a.  20
1. 
Do egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla absolwentów, o których mowa w art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy zmienianej w art. 41, stosuje się przepis art. 44zzq i art. 44zzra ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
20 Art. 127a dodany przez art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.