Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2019 r.
Art.  7. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji podaje do publicznej wiadomości, nie później niż w okresie 22 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ogłaszając na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu oraz w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji, informację o możliwości prowadzenia wykazu, o którym mowa w art. 80x ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów.