Możliwość prowadzenia wykazu, o którym mowa w art. 80x ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2021.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2021 r.

INFORMACJA
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie możliwości prowadzenia wykazu, o którym mowa w art. 80x ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957 oraz z 2019 r. poz. 53) ogłasza się, co następuje:
Podmiot uprawniony, który uzyskał decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, jest obowiązany prowadzić wykaz, o którym mowa w art. 80x ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450), w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów od dnia 11 lipca 2021 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).