Art. 11. - Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.1517 - OpenLEX

Art. 11. - Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1517

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2022 r.
Art.  11. 

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288 i 1492) w art. 11 w ust. 4 w pkt 3 skreśla się wyrazy "i nalepek kontrolnych".