Art. 19. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 19. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  19. 

W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1805) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 21 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) projektem budowlanym.";

2)
w załączniku w części III pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) projektem budowlanym.".