Art. 15. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 15. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  15. 

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284 i 322) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 72 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 1a, ust. 2b oraz w art. 82 w ust. 1 w lit. c, w różnym przypadku, wyrazy "projekt budowlany" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "projekt zagospodarowania działki lub terenu lub projekt architektoniczno-budowlany";
2)
w art. 76 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska może skierować wniosek o podjęcie przez organ nadzoru budowlanego działań z urzędu, o których mowa w art. 50 ust. 1 tej ustawy;".