Art. 7. - Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1637

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 i 650) w art. 4 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) tajemnicy przedsiębiorstwa - rozumie się przez to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637);".