Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1279

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

USTAWA
z dnia 10 maja 2018 r.
o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1. 

W ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1863) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1:
a) w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) orzeł wojsk obrony terytorialnej;",

b) w pkt 5 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) flaga wojsk obrony terytorialnej.";

2) po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu:

"Art. 7b. 1. Orłem wojsk obrony terytorialnej jest orzeł określony w art. 5, z umieszczonym na tarczy amazonek złotym Znakiem Polski Walczącej.

2. Wzór orła wojsk obrony terytorialnej zawiera załącznik nr 3b.";

3) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wzory flag rodzajów sił zbrojnych zawierają załączniki nr 12-16.";

4) po załączniku nr 3a dodaje się załącznik nr 3b w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;
5) dodaje się załącznik nr 16 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy.
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ORZEŁ WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

FLAGA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ