Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.580

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2016 r.

USTAWA
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 oraz z 2016 r. poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19, art. 20 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1, 3 i 4, art. 22 ust. 1-4, art. 23 ust. 1 i art. 24-27 wyrazy "1 maja 2016 r." zastępuje się wyrazami "1 maja 2017 r.";
2) w art. 20 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie później niż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r., w zakresie odbywania przez nich szkolenia specjalizacyjnego, stosuje się dotychczasowe przepisy.";

3) w art. 21:
a) w ust. 1 i 3-5 wyrazy "31 lipca 2016 r." zastępuje się wyrazami "31 lipca 2017 r.",
b) w ust. 2 wyrazy "31 maja 2016 r." zastępuje się wyrazami "31 maja 2017 r.";
4) w art. 26:
a) w ust. 1:
wyrazy "od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r." zastępuje się wyrazami "od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.",
wyrazy "31 lipca 2016 r." zastępuje się wyrazami "31 lipca 2017 r.",
b) w ust. 2:
wyrazy "od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r." zastępuje się wyrazami "od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.",
wyrazy "30 czerwca 2016 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2017 r.";
5) w art. 48:
a) w ust. 1:
po pkt 4 dodaje się pkt 4a-4d w brzmieniu:

"4a) art. 14e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14f ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

4b) art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 i art. 16x ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 i art. 16x ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

4c) art. 16r ust. 13 ustawy, o której mowa w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16ra ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

4d) art. 16t ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,",

po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) art. 56 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 7, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,",

w części wspólnej wyrazy "1 stycznia 2017 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2018 r.",
b) uchyla się ust. 2 i 3,
c) w ust. 4 wyrazy "1 stycznia 2017 r." zastępuje się wyrazami "31 stycznia 2018 r.",
d) w ust. 5 wyrazy "1 stycznia 2017 r." zastępuje się wyrazami "31 stycznia 2018 r.",
e) w ust. 6 wyrazy "1 maja 2016 r." zastępuje się wyrazami "1 maja 2017 r.";
6) w art. 52:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) art. 3 pkt 2, art. 5, art. 6 pkt 16 i art. 29-44, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2016 r.;",

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) art. 4 pkt 2 lit. b i pkt 3-32, art. 9 pkt 1-4, 10 i 11, art. 15 pkt 8-17 i art. 19-28, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r.;".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.