Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.999

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2019 r.

USTAWA
z dnia 16 maja 2019 r.
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w art. 48:

a) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Do kontroli stosuje się przepisy działu IIIA ustawy o świadczeniach.",

b) w ust. 7a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej;";",

b) w pkt 7 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa;

4) nieprowadzenia dokumentacji medycznej.",";

2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Art. 19a. 1. Nie pobiera się lub nie dochodzi kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, sporządzonym na podstawie art. 64 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego w dniu sporządzenia wystąpienia pokontrolnego jednorazowo nie przekracza 500 zł.

"2. Postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1, nie wszczyna się, a wszczęte umarza.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.