Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2533

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 2018 r.
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1356) w art. 7 w pkt 2 w dodawanym art. 321a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Paliwami silnikowymi podlegającymi opłacie emisyjnej są:

1) benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45, CN 2710 12 49;

2) oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11 ".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.