Art. 5. - Zmiana ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2469

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, 2349 i 2427) w art. 15 w pkt 8:

1)
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.",";

2)
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "art. 21 ust. 1 pkt 23c, 46 i 148" zastępuje się wyrazami "art. 21 ust. 1 pkt 23c, 46, 148 i 151-154";".