Art. 10. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.218 - OpenLEX

Art. 10. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.218

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2022 r.
Art.  10. 

Osobom, które rozpoczęły uczestnictwo w zajęciach w okresie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, w centrum integracji społecznej i nie przestały w nich uczestniczyć przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przysługuje świadczenie integracyjne za okres niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wskutek choroby potwierdzonej przez lekarza w wymiarze i na zasadach określonych w art. 15 ust. 7a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.