Zmiana ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1914

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2023 r.

USTAWA
z dnia 28 lipca 2023 r.
o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich

W ustawie z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1395) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie:

"o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej";

2)
w art. 1 po wyrazach "współpracy Rady Ministrów z" dodaje się wyrazy "Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz";
3)
w art. 2 po wyrazach "obowiązek współpracy z" dodaje się wyrazy "Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz";
4)
po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. 1. Rada Ministrów przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie po ich otrzymaniu, dokumenty Unii Europejskiej podlegające konsultacjom z państwami członkowskimi w związku z posiedzeniem Rady Europejskiej lub posiedzeniem międzynarodowym z udziałem Unii Europejskiej.

2. Rada Ministrów przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie po ich otrzymaniu, oceny dokumentów, o których mowa w ust. 1, sformułowane przez właściwe instytucje lub organy Unii Europejskiej.

3. Rada Ministrów niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, jakie ma zostać przedstawione w Radzie Europejskiej lub w związku z posiedzeniem międzynarodowym z udziałem Unii Europejskiej.

4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może przedstawić Radzie Ministrów swoje stanowisko do dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub do projektu stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku przedstawienia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiska, o którym mowa w ust. 4, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bierze udział w posiedzeniu Rady Ministrów, na którym ma zostać rozpatrzone stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 3.";

5)
tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

"Współpraca w zakresie wyłaniania kandydatów na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej";

6)
w rozdziale 5 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

"Art. 18a. 1. Biorąc pod uwagę terminy wynikające z prawa Unii Europejskiej, Rada Ministrów przedkłada Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej propozycje kandydatur na stanowiska:

1) członka Komisji Europejskiej;

2) członka Trybunału Obrachunkowego;

3) sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

4) rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

5) członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego;

6) członka Komitetu Regionów;

7) dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę albo odmawia zgody na desygnowanie kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez Radę Ministrów propozycji kandydatur.";

7)
art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Kandydatury na stanowiska, o których mowa w art. 18a ust. 1, oraz na stanowisko Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej podlegają opiniowaniu przez organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu.";

8)
w art. 20:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Ministrów przedkłada organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu uzgodnione z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej propozycje kandydatur na stanowiska, o których mowa w art. 18a ust. 1, lub na stanowisko Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę terminy wynikające z prawa Unii Europejskiej.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada Ministrów nie może desygnować kandydatów na stanowiska, o których mowa w art. 18a ust. 1, lub na stanowisko Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej przed upływem terminu na wyrażenie opinii przez organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu, chyba że opinia w tej sprawie została wyrażona wcześniej.";

9)
w rozdziale 6 dodaje się art. 20a i art. 20b w brzmieniu:

"Art. 20a. 1. Rada Ministrów w porozumieniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej ustala priorytety w zakresie sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady.

2. Nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady, Rada Ministrów przedstawia organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu oraz organowi właściwemu na podstawie regulaminu Senatu informację o priorytetach, o których mowa w ust. 1.

Art. 20b. W okresie sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej bierze udział w posiedzeniach Rady Europejskiej oraz w posiedzeniach międzynarodowych z udziałem Unii Europejskiej, na których przewidziana jest obecność szefów państw lub rządów państw członkowskich.";

10)
w art. 21:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
w ust. 3 wyrazy "o których mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "o których mowa w art. 20a ust. 1".

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 2084) w art. 3 w ust. 1 w pkt 1 w lit. i po wyrazach "współpracy Rady Ministrów z" dodaje się wyrazy "Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz".

W sprawach wyłaniania kandydatur na stanowiska, o których mowa w art. 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.