Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.783

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2016 r.
Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.