Art. 13. - Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1936

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2015 r.
Art.  13.
1.
W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2017 r. - 0 zł;
2)
2018 r. - 0 zł;
3)
2019 r. - 495 tys. zł;
4)
2020 r. - 495 tys. zł;
5)
2021 r. - 495 tys. zł;
6)
2022 r. - 495 tys. zł;
7)
2023 r. - 495 tys. zł;
8)
2024 r. - 495 tys. zł;
9)
2025 r. - 495 tys. zł;
10)
2026 r. - 495 tys. zł.
2.
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, określonego w ust. 1, stosuje się mechanizm korygujący polegający, w stosunku do osób zatrudnionych do realizacji nowych zadań, na:
1)
obniżeniu wysokości wynagrodzenia;
2)
obniżeniu wymiaru czasu pracy;
3)
redukcji liczby osób zatrudnionych w jednostce, o której mowa w ust. 1.
3.
Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1.
4.
Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, określonego w ust. 1, jest minister właściwy do spraw środowiska.