Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2448

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 23 października 2018 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1

Art.  1. 

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie:

"4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, przesyła niezwłocznie zgromadzoną dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie.

4a. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, z zastrzeżeniem art. 14a, wypłaca odszkodowanie na zasadach określonych w rozdziale 7. Jeżeli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po dokonaniu wypłaty ustali odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 4, albo innego zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania i poniesionych kosztów.";

2) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. W przypadku sporu pomiędzy Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym a zakładem ubezpieczeń dotyczącego ustalenia, który z nich jest obowiązany do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu, wypłata jest dokonywana przez zakład ubezpieczeń niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli po dokonaniu takiej wypłaty zostanie ustalona odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w całości lub w części, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest obowiązany do zwrotu zakładowi ubezpieczeń wypłaconego odszkodowania lub jego części i poniesionych kosztów.";

3) w art. 36 w ust. 1:
a) w pkt 1 wyrazy "5 000 000 euro" zastępuje się wyrazami "5 210 000 euro",
b) w pkt 2 wyrazy "1 000 000 euro" zastępuje się wyrazami "1 050 000 euro";
4) w art. 52:
a) w pkt 1 wyrazy "5 000 000 euro" zastępuje się wyrazami "5 210 000 euro",
b) w pkt 2 wyrazy "1 000 000 euro" zastępuje się wyrazami "1 050 000 euro".
Art.  2. 

W przypadku umów ubezpieczenia, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy art. 36 ust. 1 i art. 52 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do szkód będących następstwem zdarzeń zaistniałych od dnia 31 grudnia 2018 r.

Art.  3. 

Do postępowań dotyczących roszczeń odszkodowawczych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.

1 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 263 z 07.10.2009, str. 11).