Art. 14. - Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.780

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2021 r.
Art.  14. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 16 ust. 4, art. 19 ust. 4 i art. 25ta ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 4 i art. 25ta ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2)
art. 17a ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17ac ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.