Art. 9. - Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1152

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2013 r.
Art.  9.
1.
Do postępowań w sprawie wydania decyzji:
1)
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, o której mowa w rozdziale 2b ustawy, o której mowa w art. 1, albo
2)
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, odnośnie linii kolejowej, wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.)

- wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.
Na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. postępowania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane zgodnie z art. 9n ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.