Art. 5. - Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1152

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2013 r.
Art.  5.

Do postępowań w sprawie przyznania odstępstwa od stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności, o których mowa w art. 25f ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.