Art. 5. - Zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.23.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 2005 r.
Art.  5.
1.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek właściwego organu państwowej uczelni zawodowej lub założyciela i właściwego, określonego w statucie, organu niepaństwowej uczelni zawodowej, złożony nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej, dokona przyporządkowania specjalności kształcenia do kierunków, o których mowa w art. 4a ust. 1a ustawy wymienionej w art. 2.
2.
W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku, określonego w ust. 1, lub wydania decyzji o odmowie przyporządkowania danej specjalności zawodowej do kierunku studiów uprawnienie uczelni zawodowej do prowadzenia kształcenia w danej specjalności zawodowej wygasa z mocy prawa z dniem 30 września 2005 r.
3.
Studenci uczelni zawodowej kształcący się w specjalności zawodowej, która nie została przyporządkowana do kierunku studiów, mogą kontynuować naukę w tej specjalności do ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do końca roku akademickiego 2008/2009.
4.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłosi w wydawanym przez siebie Dzienniku Urzędowym wykaz uczelni zawodowych, których uprawnienia do prowadzenia kształcenia w specjalnościach zawodowych wygasły zgodnie z ust. 2.
5.
Absolwent uczelni zawodowej, który ukończył specjalność zawodową, która nie została przyporządkowana do kierunku studiów, otrzymuje dyplom ukończenia studiów tej specjalności oraz tytuł zawodowy, o którym mowa w art. 6 ustawy wymienionej w art. 2.