Art. 3. - Zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.23.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 2005 r.
Art.  3.

W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598) w art. 7 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie są udzielane także na okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 4 lata.".