Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.431

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2018 r.
Art.  6. 

Ilekroć przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uzależniają prawo do świadczeń od zachowania okresu lub ciągłości ubezpieczenia, w stosunku do członków Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, powołanych przed dniem wejścia w życie art. 5 ust. 2a i 2b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do okresu i ciągłości ubezpieczenia zalicza się okres od dnia powołania na członka Komisji.