Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.912

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2018 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 81 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej będących w służbie kandydackiej stanowi kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia.";

2) w art. 85 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Za funkcjonariuszy, o których mowa w art. 81 ust. 7, składkę oblicza, finansuje ze środków własnych i odprowadza odpowiednio szkoła Państwowej Straży Pożarnej albo uczelnia Służby Więziennej.".