Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1599

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 sierpnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych

Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście, chyba że znalezione zostały jedynie pieniądze a ich kwota nie przekracza 100 złotych lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.