Art. 5. - Zmiana ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1001

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2016 r.
Art.  5. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 46 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 46 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.