Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1579

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Art.  1. 

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400, z 2017 r. poz. 850 oraz z 2018 r. poz. 1349) w art. 35 w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Na postanowienie sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 oraz z 2017 r. poz. 850) w art. 44 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.".

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.