Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.271

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2019 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 146 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 147 w brzmieniu:

"147) nagrody specjalne Prezesa Rady Ministrów przyznawane na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271).".