Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.635

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2017 r.

USTAWA
z dnia 24 lutego 2017 r.
o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Art.  1. 

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23. Rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Blachownia - Łagisza.";

2) dodaje się punkty 24-28 w brzmieniu:

"24. Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna.

25. Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów - Narew, Stanisławów - Siedlce Ujrzanów, Kozienice - Siedlce Ujrzanów).

26. Budowa linii 400 kV Skawina - nacięcia linii Tarnów - Tucznawa oraz Rzeszów - Tucznawa.

27. Rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Kozienice - Rożki.

28. Rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Rożki - Kielce.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.