Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2018

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2017 r.

USTAWA
z dnia 29 września 2017 r.
o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych

Art.  1. 

W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716 oraz z 2016 r. poz. 2260) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 uchyla się pkt 10;
2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. 1. Liczebność Sił Zbrojnych wynosi nie więcej niż dwieście tysięcy stanowisk etatowych żołnierzy.

2. W ramach liczby stanowisk, o których mowa w ust. 1, nie więcej niż sto pięćdziesiąt tysięcy przeznacza się dla żołnierzy zawodowych.";

3) w art. 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż:

1) 2,0% Produktu Krajowego Brutto - w latach 2018 i 2019;

2) 2,1% Produktu Krajowego Brutto - w roku 2020;

3) 2,2% Produktu Krajowego Brutto - w latach 2021-2023;

4) 2,3% Produktu Krajowego Brutto - w latach 2024 i 2025;

5) 2,4% Produktu Krajowego Brutto - w latach 2026-2029;

6) 2,5% Produktu Krajowego Brutto - w roku 2030 i latach kolejnych.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wartość Produktu Krajowego Brutto, o którym mowa w ust. 1, ustala się w oparciu o wartość określoną w założeniach projektu budżetu państwa na dany rok i dotyczy tego samego roku, na który są planowane wydatki, o których mowa w ust. 1.";

4) w art. 11 w ust. 3:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przychody, o których mowa w art. 61 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2;",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) odszkodowania lub kary umowne otrzymane w toku realizacji umów, dla których źródłem finansowania są wydatki budżetowe w części budżetu państwa "obrona narodowa", dotyczących:

a) zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

b) usług związanych z modernizacją, modyfikacją, naprawą lub remontem uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

c) badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego;",

c) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) środki wnoszone przez inne państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w ramach refundacji wydatków poniesionych przez Rzeczpospolitą Polską na zadania realizowane w ramach Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zwanego dalej "Programem NSIP".";

5) w art. 12a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zwanym dalej "Programem NSIP", " zastępuje się wyrazami "Programie NSIP";
6) w art. 12b:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość jednorazowej zaliczki nie może przekraczać 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy za dane zamówienie.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca, w ramach realizacji zamówienia:

1) rozliczy środki w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek lub

2) wykaże, że zaangażował całość środków w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w art. 131w:

1) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wysokość jednorazowej zaliczki nie przekracza 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy;";

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca, w ramach realizacji zamówienia:

1) rozliczy środki w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek lub

2) wykaże, że zaangażował całość środków w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek.";

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy art. 151a ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.".

Art.  3. 
1.  Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.