Art. 5. - Zmiana ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. - Dz.U.2019.1690 - OpenLEX

Art. 5. - Zmiana ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1690

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2021 r.
Art.  5. 
1. 
Do działalności, o której mowa w art. 67 ust. 1 i art. 69 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, na którą uzyskano zezwolenie przed dniem wejścia wżycie art. 67 ust. 2 pkt 3 lit. c oraz art. 68 ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się przepisy dotychczasowe, pod warunkiem niezwiększania liczby miejsc w placówce.
2. 
Do działalności, o której mowa w art. 67 ust. 1 i art. 69 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, na którą uzyskano zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2020 r., nie stosuje się art. 68 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, pod warunkiem niezwiększania liczby miejsc w budynku placówki.