Art. 2. - Zmiana ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. - Dz.U.2019.1690 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1690

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2021 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 43 w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) badanie prawidłowości stosowania ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania terenu domu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;";

2)
po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:

"Art. 43a. 1. Domy pomocy społecznej niewymienione w art. 43 ust. 1 oraz placówki zapewniające całodobową opiekę, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, podlegają kontroli

w zakresie przestrzegania praw osób, w stosunku do których zastosowano ograniczenie możliwości samodzielnego opuszczania domu pomocy społecznej lub placówki.

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 43.".