Art. 11. - Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.158.1122

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2007 r.
Art.  11.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.