Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  24. 
1.  Do ewidencjonowania wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art. 6, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
2.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art. 6, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r., i mogą być w tym okresie zmieniane.