Art. 2. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.2076 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2076

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2021 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598) w art. 193a po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Przepisu § 1 nie stosuje się do faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.".