Art. 5. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.780

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2016 r.
Art.  5. 

Do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 22 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym.